تکنیکال

مقدماتی:

  • آموزش مکانیزم و عملکرد تمام ابزارهای کاربردی در تحلیلی تکنیکال
  • آموزش کاربردی چارتخوانی
  • آموزش استراتژیهای معامالتی در تحلیل تکنیکال
  • نحوه استفاده از ابزارهای کاربردی در بازارهای بینالمللی و بازار سهام ایران
  • آموزش نحوه استفاده از اندیکارتورها و اسیالتورها
  • آموزش نحوه استفاده از اندیکارتورها و اسیالتورها
  • یادیگیری نحوه استفاده از همگراییها و واگراییها
  • آشنایی و نحوه استفاده از الگوهای شمعی و محدودیتهای استفاده از آنها

دوره های ویژه

همه دوره های این گروه