بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به سرمایه گذاران کمک میکند تا با مطالعه عوامل ریشه ای و اصلی که ماهیت اقتصاد، بخشهای صنعتی و شرکت ها را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف اصلی از انجام اینگونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام )ارزش ذاتی( شرکت ها است. تحلیل بنیادی معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صرورت های مالی شرکت تمرکز می نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به درستی ارزشیابی شده است یا خیر. همچنین بخش دیگری از تحلیل بنیادی، بر بررسی اطلاعات و آمار اقتصاد کشور، صنایع و شرکتها تمرکز دارد.