گروه های آموزشی

آشنایی با بازار سرمایه

در پایان دوره، شرکت کنندگان به آگاهی های اولیه و آشنایی لازم در مورد تحلیل تکنیکال دست میابند.